Polityka prywatności
1. Dlaczego przygotowaliśmy tę informację?
Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i
przejrzyste, zatem chcemy poinformować oraz prosić o zapoznanie się z tym, dlaczego oraz na jakich
zasadach przetwarzamy dane osobowe, w tym uświadomić Państwu prawa związane z
przetwarzaniem danych osobowych oraz sposoby ich realizacji. Jest to jeden z elementów realizacji
wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, powszechnie zwanego
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”).
2. Jak pozyskaliśmy Państwa dane osobowe?
Otrzymaliśmy je w związku z Państwa zainteresowaniem serwisami prowadzonymi przez
szkolimysie.com. Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział, jakie dane pozyskujemy i jak
może chronić swoją prywatność.
Gromadzone dane przesyłane są na dwa sposoby:
1) informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika, np. w formularzach
kontaktowych lub podczas rejestracji w systemie (np. w przypadku zadawania pytania do biura,
przekazywania informacji do biura, zapisywania na wydarzenia organizowane przez H&W Urszula
Horodecka-Wysocka, pobierania niektórych publikacji, zapisywania do newsletterów;
2) informacje pozyskiwane w trakcie korzystania z serwisów przez Użytkowników. Serwery
automatycznie zapisują następujące dane Użytkownika:
czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
adres IP urządzenia Użytkownika,
żądanie Użytkownika (adres strony, na którą wszedł Użytkownik),
adres „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik,
informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) Użytkownika,
informacje o wersji systemu operacyjnego Użytkownika.
3. W jaki sposób można skontaktować się z nami w spawie danych osobowych?
Można to zrobić poprzez przesłanie korespondencji na adres Administratora Państwa danych
osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 7) RODO, tj. H&W Urszula Horodecka-Wysocka z siedzibą w
Łodzi ul. Astrów 11 (91-857 Łódź), lub skontaktować się z nami pod adresem mailowym:
iodo@szkolimysie.com
4. Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych.
Celem przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy, której Państwo są stroną lub podjęcie
działań przed zawarciem umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, serwis posprzedażowy,
świadczenie usług drogą elektroniczną np. newsletter, wyrażanie opinii, ocen lub komentarzy,
obsługa różnych zgłoszeń (np. przez internetowy formularz kontaktowy), a także bieżący kontakt z
Państwem w powyższym zakresie. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest ich

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 b RODO).
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawą przetwarzania danych
będzie również, ich niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na H&W Urszula
Horodecka-Wysocka (art. 6 ust. 1 c RODO), a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur
oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostepnienie danych organom
państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i
rachunkowych.
Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu H&W Urszula Horodecka-Wysocka (art. 6 ust. 1 f RODO):
marketing bezpośredni usług H&W Urszula Horodecka-Wysocka,
zarządzanie aktywnością na stronach internetowych H&W Urszula Horodecka-Wysocka, poprzez jej
monitorowanie, pod kątem poprawy funkcjonalności obsługi, analizy potrzeb, dopasowania reklam
zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
obsługa komunikatów, opinii lub próśb, gdy nie są one związane z realizacją umowy;
tworzenie analiz, zestawień, statystyk oraz archiwizacja, w tym zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez H&W Urszula Horodecka-Wysocka obowiązków wynikających z przepisów prawa).
W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda ta będzie podstawą
przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 a RODO), a treść tej zgody każdorazowo będzie określać cel
przetwarzania danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym
momencie.
5. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku, gdy
wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania danych wymaganych przez te przepisy,
np. NIP. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zwarcie.
W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
6. Kto spoza H&W Urszula Horodecka-Wysocka ma dostęp do Państwa danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem danych w celach i na podstawach opisanych powyżej (pkt. 5), dane
osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:
podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym usługi
świadczone drogą elektroniczną;
podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, agencjom reklamowym;
podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy;
podmiotom świadczącym nam usługi doradcze lub audytowe;
organom władzy publicznej lub podmiotom wykonującym zadania publiczne.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Partnerzy Administratora prowadzący działalność
gospodarczą między innymi w obszarach:
działalności finansowej,
działalności ubezpieczeniowej,
działalności usługowej,
działalności sprzedażowej.
7. Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów
tj. przez czas realizacji zawartej z Państwem umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z
umowy.
Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, w szczególności w celu
marketingu bezpośredniego przechowujemy dane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane nie będą już przetwarzane w tym celu tj.
marketingu bezpośredniego, lecz ich dalsze przechowywanie może być konieczne z uwagi na
realizację umowy lub przepis prawa.
8. Informacja o profilowaniu Państwa danych
Za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, będziemy dokonywać
profilowania Państwa danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje
na temat preferencji lub zainteresowań (np. badać, jaka oferta może Państwu najbardziej
odpowiadać). Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób
istotnie na Państwa wpływać.
9. Przysługujące Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych.
Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez H&W Urszula Horodecka-
Wysocka, przysługują następujące prawa wynikające z RODO:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), gdy: dane
nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba,
której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą,
cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy: osoba, której dane dotyczą,
kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a
osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje
ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw

wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie
administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
– prawo do przeniesienia danych do innego administratora lub do Państwa (na zasadach określonych
w art. 20 RODO);
– w przypadku, gdy udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym
momencie przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
Prawo sprzeciwu
W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na uzasadnionym interesie
H&W Urszula Horodecka-Wysocka lub interesie publicznym (art. 6 ust. 1 e i f RODO), w tym
profilowania na podstawie tych przepisów. Po otrzymaniu sprzeciwu H&W Urszula Horodecka-
Wysocka nie będzie już przetwarzać otrzymanych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa
interesów, praw i wolności, lub wykażemy istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w
dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego
marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych
do takich celów.
Skarga do organu nadzorczego
Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w związku z przetwarzaniem przez H&W Urszula Horodecka-Wysocka danych osobowych.
10. Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa Danych Osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), („EOG”).
11. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz informacje systemowe (logi systemów).
Serwis www.szkolimysie.com wykorzystują pliki cookies. Zbierane dane wykorzystywane są
wyłącznie do celów administrowania serwisem. Zbierane dane mogące wpłynąć na identyfikację
użytkownika, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej. Zbierane są przez nas dane o:
publicznym adresie IP użytkownika,
czasie wysłania odpowiedzi,
hoście użytkownika,
danych stron referencyjnych,
informacjach o przeglądarce oraz systemie operacyjnym użytkownika
W celu świadczenia przez administratora usług oraz ich ulepszania i analizy, posługuje się on usługami
i narzędziami innych podmiotów. W serwisie używane są narzędzia google analitycs dostarczane

przez google inc. z siedzibą w usa (dalej: google) – usługa analityczna, wykonywana przy
wykorzystaniu plików cookies.
Ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy w zakresie analizy, optymalizacji i sprawnego
działania naszych usług oraz do tych celów nasze usługi korzystają z opcji śledzenia zwanej „Facebook
Pixel“, którą zapewnia serwis społecznościowy Facebook obsługiwany przez Facebook Inc., 1601 S.
California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA lub, dla użytkowników będących rezydentami UE –
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook“).
Dane są gromadzone za pomocą rozwiązań zewnętrznych dostawców. Obecnie używamy Google
Analytics, systemu newsletterowego FRESHMAIL oraz narzędzi dostarczanych przez Facebook i
EVENEA.PL. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics,
szczegółami polityki prywatności freshmail, polityki prywatności evenea.pl oraz zasadami
dotyczącymi danych Facebook.
Powyższe dane nie służą do identyfikacji konkretnych przeglądających, a jedynie jako dane
statystyczne. Dane statystyczne nie są udostępniane nikomu poza osobami odpowiedzialnymi za
administrowanie serwisem.
W ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie
dotarcie do innych stron internetowych. Operator Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez
administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie
ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed
skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dotyczącym
polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone,
a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
Serwis H&W Urszula Horodecka-Wysocka stosuje dwa rodzaje plików cookies:
1) „sesyjne” (session cookies, session storage) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia strony internetowej,
usunięcia ich przez Użytkownika lub wyłączenia przeglądarki).
2) „stałe” (persistent cookies, local storage) – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Każdy Użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące plików cookies w
przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla plików cookies w niej stosowanych.
Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na
komputerze Użytkownika. Internauci mogą samodzielnie w każdym momencie zmienić te ustawienia,
w tym zablokować pliki cookies. Pamiętać trzeba jednak, że zmiany ustawień plików cookies
polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą spowodować, iż niektóre funkcje serwisu H&W
Urszula Horodecka-Wysocka mogą nie działać poprawnie.
Serwisy H&W Urszula Horodecka-Wysocka używają plików cookies w celu:
utrzymania w nich id sesji Użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są
przesyłane do przeglądarki Użytkownika),
obsługi skryptów statystyk,
tworzenia i wyświetlania spersonalizowanych reklam z informacjami o działaniach H&W Urszula
Horodecka-Wysocka,

ułatwienia Użytkownikom korzystania z serwisów H&W Urszula Horodecka-Wysocka.
W powyższych celach stosowane są przez H&W Urszula Horodecka-Wysocka powszechne na rynku
internetowe technologie obserwowania służące monitoringowi ruchu w serwisach PIFS oraz
optymalizujące wyświetlanie treści marketingowych i promocyjnych. Serwisy H&W Urszula
Horodecka-Wysocka mogą gromadzić anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:
liczba wejść unikalnych/odsłon,
kraj,
przeglądarka,
czas wizyty.
Serwisy H&W Urszula Horodecka-Wysocka zawierają informacje o firmie i jej ofercie. Dają też
możliwość zgłoszenia uczestnictwa w projektach edukacyjnych, w szkoleniach oferowanych przez
H&W Urszula Horodecka-Wysocka oraz udziale w wydarzeniach o charakterze konferencyjnym,
webinariach, jeśli Użytkownik wybierze ofertę w trybie e-learningu. Użytkownik może przeglądać
strony nie ujawniając kim jest. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymagane w
przypadku:
korzystania z elektronicznego formularza zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu, webinarze, seminarium
lub konferencji/kongresu,
korzystania ze strefy dostępnej dla członków H&W Urszula Horodecka-Wysocka po zalogowaniu,
chęci otrzymywania informacji o ofercie H&W Urszula Horodecka-Wysocka np. za pośrednictwem
newslettera.
W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa dane osobowe przesyłane poprzez ww.
witryny H&W Urszula Horodecka-Wysocka są chronione za pomocą szyfrowanego połączenia, przy
użyciu protokołu SSL (Secure Socket Layer).
Prywatności H&W Urszula Horodecka-Wysocka nie dotyczy stron partnerów H&W Urszula
Horodecka-Wysocka, do których linki znajdują się na stronie internetowej ww. witryn.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności H&W Urszula Horodecka-
Wysocka. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
prosimy kierować na adres: iodo@szkolimysie.com
Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji,
gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów
odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki
stosowane w obszarze ochrony danych osobowych (Kodeksy dobrych praktyk, jeśli H&W Urszula
Horodecka-Wysocka będzie związana takimi Kodeksami, o czym wówczas będziemy informować).
Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian
technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na
brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych
przetwarzania przez nas danych osobowych.

O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi
użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu

Strona glowna